Archiwum kategorii: Aktualności

Nowy samochód

W dniu 15.10.2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Łęknicy otrzymała samochód bojowy RENAULT.

Samochód został zakupiony z projektu „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności”.

Pojazd wyposażony jest w system sprężonej piany.

W projekcie unijnym uczestniczył gminy: Łęknica, Lubsko i Żary – polska strona oraz  miasto Bad Muskau i Gablenz  ze strony niemieckiej.

Projekt strażacki

 

 

 

Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności.” Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

W dniu 20.06.2018 r w Szkole Podstawowej w Łęknicy została  przeprowadzona  kampania informacyjna  wśród dzieci na temat „ Bezpieczne wakacje”. Prowadzącym szkolenie był koordynator projektu mł.ogn Piotr Kowalski. W szkoleniu uczestniczyło 105 dzieci z tutejszej placówki.. Celem szkolenia było uświadomienie dzieciom jakie zagrożenia niesie czas podczas wakacji, jakie mogą być zagrożenia i jak mają zachować się dzieci podczas zaistniałego zagrożenia. Cel został osiągnięty. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci latarek i znaczników odblaskowych,  a najbardziej aktywne dzieci otrzymały dodatkowo upominki  (czujniki czadu).

                  

 

 

 

„Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności.” Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

W dniu 26.05.2018 r w Łęknicy odbyło się szkolenie pt., „Jakie występują zagrożenia dla Parku Mużakowskiego oraz wypracowanie koncepcji użycia służb ratowniczych z Polski i Niemiec”. Organizatorem szkolenia była Gmina Łęknica. W szkoleniu uczestniczyło 40 strażaków z Polski i Niemiec z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., jako Partner Wiodący oraz Partnerzy Projektu: Gmina Żary, Gmina Bad Muskau, Gmina Łęknica, Gmina Gablenz, Gmina Lubsko. Celem szkolenia było określenie potencjalnych zagrożeń dla ludzi i mienia, jakie mogą powstać na terenie Parku Mużakowskiego i terenach przyległych do parku oraz omówienie procedur usuwania ewentualnych zagrożeń wspólnie przez służby ratownicze z Polski i Niemiec. Cel został osiągnięty, a następnym krokiem będzie przygotowanie ćwiczeń praktycznych.

Międzynarodowe zawody strażackie.

W dniu 5 maja 2018 roku na stadionie miejskim w Łęknicy odbyły się międzynarodowe zawody strażackie.
W zawodach udział wzięły drużyny:
– Łęknicy, Żarek Wielkich, Trzebiela, Niwica  i Tuplic / Polska /
Ponadto byli przedstawiciele straży pożarnych z Bad Muskau, Krauschwitz West, Weiβkeiβel, Köbeln / Niemcy /

Na zawody przybyli goście:
1. Z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z Żar.
2. Burmistrz Łęknicy,
3. Wójt gminy Trzebiel.
Sędziami zawodów byli strażacy zawodowi z Żar.
Podczas zawodów zostały rozegrane następujące konkurencje:
– bojówka ,
– przeciąganie samochodu,
– przeciąganie liny.
W poszczególnych konkurencjach zwyciężyli:
1. Bojówka – OSP Żarki Wielkie.
2. Przeciąganie samochodu – OSP Trzebiel.
3. Przeciąganie liny – OSP Tuplice.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji drużynom zostały wręczone dyplomy i puchary.
Na zakończenie zgodnie z tradycją wszyscy zawodnicy, goście zaproszeni oraz kibice zostali poczęstowani grochówką. W czasie rozgrywanych zawodów zawodnikom, gościom zaproszonym jak i kibicom dopisywał humor. Do całości dostosowała się pogoda i zawody odbyły się w znakomitej atmosferze.

Odwiedziny

W dniu 5 kwietnia 2018 roku  Ochotniczą Straż Pożarną w Łęknicy odwiedziły dzieci  ze Szkoły Podstawowej w Łęknicy oraz ze świetlicy szkolnej w Bad Muska. Dzieci  zobaczyły sprzęt jakim dysponuje OSP Łęknica. Prezes  OSP  omawiał zadania jakie są przed strażakami . Druh  Dawid Paczyński pokazał  jak zakłada się i korzysta z aparatu oddechowego. Podczas  pokazów dzieci zadawały bardzo dużo pytań . Największą radość sprawiła dzieciom przejażdżka  samochodami strażackimi.

Spotkanie organizacyjne

 

 

W dniu 19.02.2018 r.  w remizie strażackiej w Łęknicy  odbyło się spotkanie  strażaków z Łęknicy i Bad Muskau.
Na spotkaniu obie strony przedstawiły plan współpracy na rok 2018. W planie współpracy w 2018 roku będą międzynarodowe zawody strażackie w Łęknicy w dniu 5 maja  oraz ćwiczenia z drabinami w Łęknicy we wrześniu.
Ponadto odbędą się spotkania robocze .
Ustalono osoby odpowiedzialne po obu stronach do organizacji  projektu „Międzynarodowe zawody strażackie w Łęknicy.
Odpowiedzialnym ze strony polskiej będzie  Prezes OSP  Wiesław Zieliński a ze strony niemieckiej Komendant  Andreas Haertel.
Celem projektu jest zacieśnienie współpracy transgranicznej poprzez integracje strażaków z Polski i Niemiec, jako klucz sprawnych działań ratowniczych w przyszłości.

 

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 27.01.2018 roku w remizie strażackiej OSP Łęknica odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017.

Zebranie otworzył i przywitał gości Prezes OSP Wiesław Zieliński.

Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Jana Abramowicza, który poprowadził zebranie.

Protokół pisała druh Sylwia Małecka.

Po przywitaniu gości w osobach:

  1. Burmistrz – Piotr Kuliniak.
  2. Przedstawiciel PSP – Stanisław Puzio
  3. Przedstawiciele OSP Żarki Wielkie – Paweł Dendewicz,.
  4. Przedstawiciele OSP Trzebiel – Jan Ostrowski, Władysław Wargan,

Komendant Antoni Kasperski przedstawił sprawozdanie z działalności naszej jednostki w 2017 roku.

Następnie prezes Wiesław Zieliński przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej oraz przedstawił plan pracy w roku 2018.

Z kolei druh Michał Kubiak jak przewodniczący Komisji Rewizyjnej  ocenił działalność jednostki w 2017 roku i zaproponował udzielenie absolutorium dla zarządu za 2017 rok.

Podczas dyskusji najważniejszym  tematem był zakup samochodu średniego dla jednostki.

Zebranie przebiegło  w spokojnej  atmosferze  i  podczas rzeczowe dyskusji.

Informacja o projekcie

  

 

Informacja o projekcie

realizowanym w ramach Funduszu Małych Projektów

Interreg Polska Saksonia 2014 – 2022

 Tytuł projektu:

Międzynarodowe zawody strażackie z okazji jubileuszu 50 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęknicy.

Nazwa programu:

Program współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020

Beneficjent FMP:

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęknicy

Partner projektu:

Stadtverwaltung Bad Muskau ( Ochotnicza Straż Pożarna w Bad Muskau )

Opis zrealizowanego projektu:

Projekt zakładał dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy strażami pożarnym z Łęknicy i Bad Muskau oraz integrację społeczeństw z naszych miast i okolic.

W ramach projektu odbyły się dwa spotkania robocze podczas , których  zostały omówione zadania wynikające z realizacji projektu, a także powołano zespół organizacyjny .

Przedstawiono elementy jakie  mają być realizowane w projekcie, a także jakie zadania ma spełnić powyższy projekt.

Projekt w swoim założeniu miał za zadanie pokazanie jakim sprzętem dysponują jednostki współpracujące oraz sprawność fizyczna formacji strażackiej. Ponadto celem było lepsze poznanie społeczeństw z terenów przygranicznych.

Poprawa współpracy naszych jednostek wynika z potrzeby wspólnych działań ratowniczych z uwagi na wspólne dobro jakim jest Park Mużakowski  i nie tylko.

W okresie przygotowań odbyło  się kilka nieformalnych  spotkań pomiędzy  członkami zespołu organizacyjnego wynikających z potrzeby realizacji poszczególnych zadań.

Podczas spotkania po zakończeniu projektu zespół organizacyjny podsumował wyniki i efekty zrealizowanego projektu.

Z przebiegu projektu wynika, że jest duże zapotrzebowanie na imprezy integrujące społeczeństwa z obu stron Nysy Łużyckiej z uwagi na masowość uczestników. Projekt spełnił zadania czysto strażackie, to znaczy lepsze poznanie pomiędzy strażakami a także poprawę sprawności fizycznej strażaków. Innym elementem było poznanie zwyczajów partnera ( odsłonięcie tablicy pamiątkowej, przekazanie sztandaru dla jednostki OSP ).

Cele projektu:

Poprawa sprawności jednostek OSP, integracja społeczeństw przygranicznych oraz poznanie zwyczajów partnera.

Okres realizacji:

30 marca 2017 – 14 czerwca 2017 r.

Wartość realizowanego projektu:

6720,87 EURO

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:

85%